ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

1. A TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA ÉS HATÁLYA:

Boros Adél egyéni vállalkozó kiemelt figyelmet fordít arra hogy a személyes adatok kezelése során az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (General Data Protection Regulation) továbbiakban: GDPR Rendelet, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. Évi V. tv., az információs önrendelkezési jogról és infószabadságról szóló  2011. évi CXII. törvény (továbbiakban Infotv.), valamint a személyes adatok védelmére irányadó egyéb hatályos jogszabályok rendelkezéseinek betartásával, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH), illetve az adatvédelmi biztos tevékenysége során kialakult gyakorlatnak megfelelően járjon el.

Boros Adél e.v. mint adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen tájékoztató tartalmát és kötelességet vállal arra, hogy a szolgáltatásával kapcsolatos adatkezelés megfelel a jelen dokumentumban rögzített elvárásoknak.

Az adatkezelő megtesz minden olyan technikai és szervezési intézkedést, amellyel partnerei és megrendelői személyes adatait biztonságosan, a GDPR rendelete által előírt módon kezelje.

A Tájékoztató személyi hatálya kiterjed azon természetes személyekre, akik adatait a jelen Tájékoztató hatálya alá tartozó adatkezelések tartalmazzák. 

A Tájékoztató tárgyi hatálya az Adatfeldolgozó összes digitális és papíralapú adatkezelő rendszereire terjed ki.

2. ADATKEZELŐ:

Boros Adél egyéni vállalkozó.

Székhely: 2400 Dunaújváros, Kodály Zoltán utca 6.3.1.

Telefon: +36 30 444 094

E-mail: info@teasszisztensed.hu

Adószám: 56764873-1-27

3. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA, MÓDJA, KEZELT ADATOK KÖRE ÉS A TÁROLÁS IDŐTARTAMA:

Az adatkezelés

Célja:

Kezelt adatok köre:

Jogalapja:

Időtartama:

Módja:

Szerződő partnerek, megrendelők, szolgáltatók, alvállalkozók képviselői

Szerződés teljesítése, üzleti kapcsolattartás

név,  telefonszám, e-mail cím

Jogos érdek

Üzleti kapcsolat fennállását követő 5 évig

Elektronikus, papíralapú

Magányszemélyek mint megrendelők:

Szerződés teljesítése, Kapcsolattartás

név, telefonszám, e-mail cím

Név: szerződés teljesítése;

Telefonszám, e-mail cím: hozzájárulás

A szolgáltatás igénybevételét követő 5 évig

Elektronikus

Marketing, Facebook, Twitter:

Szolgáltatás népszerűsítése

Név

Hozzájárulás

Hozzájárulás visszavonásáig

Elektronikus

E-mail címen való megkeresések:

Kapcsolattartás

név, e-mail cím, továbbá az érintett által megadott egyéb adatok

Hozzájárulás

Hozzájárulás visszavonásáig

Elektronikus

Adó és számviteli kötelezettség

Jogi kötelezettség teljesítése

Sz.t.: név, cím, adószám,

Sz. jövedelem adó: vállalkozói ig. száma, adóazonosító jel

Jogi kötelezettség

Jogalapot adó jogviszony megszűnését követő 8 év

Elektronikus, papíralapú

3.1. A vállalkozás honlapjának látogatóinak adatkezelése:

 A teaszisztensed.hu weboldalhoz tartozó adatkezeléseket a vállalkozás Süti Tájékoztatójában olvashatja.

A Vállalkozás a weboldalán közösségi média oldalak linkjeit helyezte el. A közösségi oldalak adatkezeléséről az illetékes közösségi oldal Adatkezelési Tájékoztatójában olvashat.

3.2. Adatkezelés a vállalkozás közösségi média oldalain

A vállalkozás a felhasználók és érdeklődők részére tájékoztatás céljából Facebook és Instagram oldalakat tart fenn.

A Társaság közösségi média oldalain a látogatók által közzétett személyes adatokat nem kezeli.

4. A SZEMÉLYES ADATOK FORRÁSA:

Közvetlenül az érintettől származik.

5. AZ ADATFELDOLGOZÓK KÖRE:

A személyes adatokat, az adatkezelés céljának megvalósításához szükséges feladatokat ellátó alvállalkozók jogosultak megismerni. Az adatkezelő nevében vagy érdekkörében eljáró személyek, adatfeldolgozók vagy alvállalkozók az adatokat – előzetes felhatalmazás nélkül – nem tehetik közzé, harmadik személy részére nem adhatják át. Az adatfeldolgozók jelen adatvédelmi tájékoztató rendelkezéseit ismerik és magukra nézve kötelezőnek ismerik el.

A Társaság az alábbi adatfeldolgozókkal áll szerződéses jogviszonyban:

DNC Accounting Kft. – könyvelési szolgáltatás

Székhely: 2400 Dunaújváros, Görbe utca 5. 3. em.1.

Telefon: +36 30 204 0229

Adatvédelmi Tájékoztató: Igény esetén kérhető.

K&H Bank Zrt. – pénzügyi szolgáltatások

Székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.

Telefon: +36 1 328 9000

E-mail: dpo@kh.hu

weboldal: kh.hu

Adatkezelési tájékoztató: https://www.kh.hu/documents/20184/247607/adatvédelmi+tájékoztató.pdf/bdaa6753-af9c-4b34-b702-f21cbd4f81c0?version=2.0&t=1596197823042

Sybell Informatika Kft. – tárhely szolgáltatás

 Székhely:  1158 Budapest, Késmárk u. 7/b 2. em. 206.

Telefon:           +36 1 707 6726

E-mail:            info@sybell.hu

Weboldal:        sybell.hu

Adatkezelési tájékoztató: https://sybell.hu/adatvedelmi-tajekoztato/

6. ADATTOVÁBBÍTÁS CÍMZETTJEI:

Név: Nemzeti Adó és Vámhivatal

Székhely: 1054 Budapest, Széchenyi út 2.

Telefon: +36 1 428 5100

Weboldal: nav.gov.hu

Adatvédelmi tájékoztató: http://nav.gov.hu/nav/adatvedelem/adatvedelem.html

7. AZ ADATOK MEGISMERÉSÉRE JOGOSULTAK KÖRE:

 • Boros Adél e.v.
 • könyvelő
 • pénzintézet
 • adóhatóság

8. AZ ADATOK BIZTONSÁGA:

8.1. Fizikai védelem

A papíralapon kezelt személyes adatok biztonsága érdekében, azokat csak az arra jogosultak ismerhetik meg, azokhoz más nem férhet hozzá, más számára nem feltárhatók. 

A dokumentumokat az adatkezelő, jól zárható száraz helyiségben helyezi el.

A papíralapon tárolt személyes adatokat az adatkezelő, elavultságukat követően, felhasználás hiányában, megsemmisíti.

8.2. Informatikai védelem

A számítógépen, illetve a mobil eszközökön tárolt személyes adatok biztonsága érdekében, az adatkezelő az alábbi intézkedések alkalmazza:

 • Az adatkezelés során használt számítástechnikai eszközök a vállalkozó tulajdonát képezik;
 • A számítástechnikai eszközökön található adatokhoz csak érvényes jogosultsággal (felhasználói név, jelszó, pinkód) lehet hozzáférni, a jelszó és pinkód cseréjéről az adatkezelő rendszeresen illetve indokolt esetben gondoskodik;
 • Amennyiben az adatkezelés célja megvalósult, az adatkezelés határideje lejárt, úgy az adatot tartalmazó fájl visszaállíthatatlanul törlésre kerül, az adat vissza nem nyerhető.

9. AZ ÉRINTETTEK JOGAINAK ÉRVÉNYESÍTÉSE

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését, korlátozását a Tájékoztatóban feltüntetett elérhetőségeken.

Az adatkezelő a beérkezett kérelemre, illetve tiltakozásra köteles a beérkezéstől számított legkésőbb 30 – tiltakozási jog gyakorlása esetén 15 – napon belül írásban, közérthető formában választ adni.

Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A tájékoztatás ingyenes.

A valóságnak nem megfelelő adatot az adatkezelő helyesbíti, a GDPR. 17. cikkében meghatározott okok fennállása esetén intézkedik a kezelt személyes adat törléséről.

A személyes adatot 30 napon belül törölni kell, ha

 1. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 2. az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen;
 4. a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 5. a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 6. ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték, vagy más módon kezelték, úgy azt törölni köteles, valamint az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőle a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

 • ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
 • ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
 • törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Ha az Adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Ha az érintett az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve, ha az Adatkezelő a válaszadási határidőt elmulasztja, az érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül – a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

Az Adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést  törvény vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusa rendelte el.

Amennyiben az érintett jogainak gyakorlása során az ügy megítélése nem egyértelmű, az adatot kezelő szervezeti egység vezetője az ügy iratainak és az ügyre vonatkozó álláspontjának megküldésével állásfoglalást kérhet az adatvédelmi tisztviselőtől, aki azt három napon belül teljesíti.

Az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt, illetve az általa vagy az általa igénybe vett adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat megtéríti. Az Adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő vagy az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Az érintett jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. levelezési cím: 1374 Budapest, Pf. 603.) vagy lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszéknél élhet.

Utolsó frissítés: 2020. december 01.

Scroll to Top